Tractament de dades de caràcter personal

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) és imprescindible per al correcte tractament de dades de caràcter personal i imatges dels nostres atletes, que l’empleneu i l’entregueu.

Document tractament de dades de caràcter personal (MAJORS D’EDAT)

Document tractament de dades de caràcter personal (MENORS D’EDAT)